นวัตกรรมอนุบาลลูกปลากัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรอนันต์ พันธ์เทียม, วุฒิชัย บุญเกื้อ, วิทูร ทราจารวัตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดลนภา พรรื่นเริง, สถาพร สุติบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันปลากัดเป็นที่นิยมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศจนทำให้ปลากัดเป็นสัตว์น้ำส่งออกของไทยเป็นดับ1และได้รับเลือกให้เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ทำให้มีการศึกษาวิจัยและเพาะพันธ์ปลากัดเพื่อที่จะได้ผลิตปลากัดที่มีสีสันสวยงามและตรงตามที่ลูกค้าต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีการเพาะแล้วต้องมีการเลี้ยงดูตั้งแต่เป็นไข่จนถึงตอนที่โตจนมีสีสันสวยงามพร้อมวางขาย แต่เนื่องจากลูกปลากัดนั้นต้องการเลี้ยงดูอย่างดี โดยการให้ไรแดงเป็นอาหาร ทำให้ฟาร์มปลากัดและผู้เพาะเลี้ยงมือใหม่ประสบปัญหาเพราะว่าแหล่งที่มีไรแดงอาศัยอยู่นั้นอยู่ไกลมาก จึงต้องสั่งไรแดงแช่แข็ง ซึ่งมีราคาสูงและไม่สดทำให้ลูกปลากินไม่หมดและอาจทำให้น้ำเสีย หรือการใช้อาหารแบบผงก็ส่งผลให้ลูกปลาเจริญเติบโตช้า ไม่ทันต่อความต้องการของท้องตลาด ดั้งนั้นจึงอยากจะลดภาระของเกษตรกรฟาร์มปลากัดและผู้เพาะเลี้ยงมือใหม่โดยการที่จะให้เกษตรกรและผู้เลี้ยงมือใหม่สามารถผลิตไรแดงใช้เองและใช้ค่าจ่ายน้อยเพื่อลดค่าใช้จ่ายต่างๆได้