ศึกษาและสำรวจธรณีวิทยาบริเวณภูเขา ณ วัดถ้ำเขาจีน ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เพื่อทำนายสภาพแวดล้อมในยุคดึกดำบรรพ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศวิตา คงมัยลิก, ปาลิตา แก้วมณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพลา ทองแป้น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้จังหวัดสตูลได้รับการยกย่องให้เป็นอุทยานธรณีโลก ซึ่งมีความสำคัญในด้านของธรณีวิทยาที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของจังหวัดสตูลในอดีต ผู้จัดทำโครงงานจึงมีความสนใจที่จะศึกษาธรณีวิทยาบริเวณภูเขาวัดถ้ำเขาจีน จังหวัดสตูล เพื่อจะทำนายได้ว่าสภาพแวดล้อมในยุคดึกดำบรรพ์นั้นมีสภาพเป็นอย่างไรจนทำให้เกิดเป็นสภาพทางธรณวิทยาที่สวยงามในปัจจุบันนี้ได้