สมการวิถีการจอดรถขนานเส้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รุสลี หลีมานัน, ธนพล ยาบา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวรา เลิศอริยะพงษ์กุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจอดรถขนานเส้นในปัจจุบัน จำเป็นต้องใช้ทักษะและความชำนาญของผู้ขับเป็นอย่างมาก ทั้งต้องคำนึงถึงองศาการจอดของรถและปัจจัยภายนอกที่มีผลทำให้เกิดปัญหาในการจอด นอกจากนี้การจอดรถขนานเส้นถือเป็นหนึ่งในการทดสอบเพื่อทำใบขับขี่ส่วนบุคคล ซึ่งการทดสอบผู้ขับจะต้องจอดรถอย่างถูกวิธี และคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลในการจอดอีกด้วย

จากปัญหาดังกล่าว ผู้จัดทำเห็นความสำคัญของวิถีการจอดรถขนานเส้น ที่ซึ่งเป็นปัญหาส่วนใหญ่ของผู้คนในปัจจุบัน จึงได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้นมา เพื่อศึกษาและสร้างสมการวิถีการจอดรถขนานเส้นเพียงครั้งเดียว โดยสามารถนำไปใช้ต่อยอดในการคำนวณพื้นที่จอดทั้งด้านหน้าและด้านหลังอย่างเหมาะสม ตลอดจนการต่อยอดเพื่อสร้างสมการวิถีการจอดรถในรูปแบบต่างๆ ได้อีกด้วย ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ขับรถในการจอดรถ

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการวิถีการจอดรถขนานเส้น ต้องคำนึงถึงองศาการจอดรถที่ทำกับแนวระดับหรือขอบถนน ขนาดของรถยนต์ และพื้นที่ของการดำเนินการจอด คณะผู้จัดทำจึงศึกษากราฟของสมการฟังก์ชันที่ใกล้เคียงกับแนววิถีการจอดรถเข้าซองมากที่สุด ซึ่งลักษณะแนววิถีการจอดมีความคล้ายคลึงกับเส้นโค้งโลจิสติคหรือกราฟฟังก์ชันโลจิสติค โดยเริ่มจากการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน กำหนดค่าตัวแปรและค่าความชันของกราฟ จนสามารถได้สมการที่มีค่าความชันที่สามารถจอดรถขนานเส้นได้ภายในครั้งเดียว และจัดรูปของสมการให้อยู่ในรูปสมการมาตรฐาน ซึ่งสามารถนำสมการไปหาค่าความคลาดเคลื่อนกับการจอดรถในสถานการณ์จริง เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในด้านต่างๆ ต่อไป