ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณกระแสไฟฟ้าของมะขามสดและมะขามที่ผ่านการหมักชีวภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติภูมิ ทองอ่อน, รณัสถ์ชัย วงศ์อนันต์, ณัชชา สังข์สวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชารีฟ สุรินราช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณกระแสไฟฟ้าของมะขามสดและมะขามที่ผ่านการหมักชีวภาพ มีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ได้จากมะขามสดและมะขามที่ผ่านกระบวนการหมักชีวภาพ โดยการดำเนินการศึกษาแบ่งออกเป็น 6 ตอน ได้แก่ ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าของมะขามสด ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าของมะขามที่ผสมกากน้ำตาล ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าของมะขามที่ผสมกากน้ำตาล 1 สัปดาห์ ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าของมะขามที่ผสมกากน้ำตาล 2 สัปดาห์ ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าของมะขามที่ผสมกากน้ำตาล 3 สัปดาห์ และเปรียบเทียบปริมาณกระแสไฟฟ้าที่สร้างได้

​ผลการดำเนินการศึกษาพบว่า 1.พบว่ากระแสไฟฟ้าที่ได้จากการวัดกระแสไฟฟ้าจากมะขามสดมีค่ามากที่สุด 2.พบว่ากระแสไฟฟ้าที่ได้จากการหมักชีวภาพ ทำให้กระแสไฟฟ้าที่ได้จากมะขามลดลงตามระยะเวลาที่หมัก และเมื่อศึกษาความคงที่ของกระแสไฟฟ้า พบว่า มะขามที่ผ่านการหมักชีวภาพจะมีกระแสไฟฟ้าที่คงที่ ในขณะที่มะขามสดจะมีกระแสไฟฟ้าลดลงตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น