การชะลอการเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลของผิวมะพร้าวอ่อนและการเพิ่มมูลค่าเส้นใยมะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรณัฐ โกสัจจะ, เอื้อกานต์ เศวตสุทธิพันธ์, เอื้ออังกูร ภูมิพิทักษ์พงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์