การจำแนกไลเคนโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรนัชชา อนุรักษ์, พิมพ์นภัส ศรีพัฒน์พิริยกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัสวีพิชญ์ รุ่งโรจน์ตระกูล, วสันต์ เพิงสูงเนิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำนายชนิดของไลเคนจากข้อมูลรูปภาพโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ เนื่องจากไลเคนมีหลากหลายชนิด บางชนิดสามารถพบได้ในตัวเมือง นอกจากนี้ยังสามารถนำขนาดและจำนวนของชนิดมาบ่งชี้สภาพอากาศได้ ผู้จัดทำเห็นว่าน่าสนใจที่จะศึกษาไลเคนที่พบในตัวเมือง แต่การจำแนกชนิดของไลเคนนั้นเป็นเรื่องยากสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้จัดทำจึงเลือกใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการจดจำลักษณะต่าง ๆ ของไลเคนแต่ละชนิดผ่านการเรียนรู้จากรูปภาพ แล้วพัฒนาเป็นโมเดลที่สามารถทำนายชนิดของไลเคนจากรูปภาพได้ เพื่อเป็นตัวช่วยให้บุคคลทั่วไปสามารถจำแนกไลเคนได้ด้วยตนเอง มีขอตเขตของโครงงานคือ จะจำแนกไลเคนที่พบได้มากในเขตเมืองของประเทศไทยในระดับชนิด (Species) โดยใช้ Machine Learning เท่านั้น แบ่งขั้นตอนการดำเนินงานออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 ศึกษาข้อมูลได้แก่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับไลเคน และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างโมเดล ส่วนที่ 2 คือรวบรวมรูปภาพไลเคน และส่วนที่ 3 คือสร้างโมเดลสำหรับจำแนกชนิดไลเคน จากนั้นวัดความแม่นยำของโมเดลโดยใช้ฟังก์ชัน evaluate() คำนวณร้อยละความแม่นยำ