การชักนำไฮโพคอททิลของพืชสบู่ดำเพื่อหาประเภทของแคลลัสที่สามารถนำไปใช้สกัดน้ำมันได้มากที่สุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธรรมรัตน์ จิรสุขประเสริฐ, พิทวัส สมวนาพานิช, กฤตภาส สมิทธิฐิติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์เพ็ญ เธียรสิทธิพงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การชักนำไฮโพคอททิลของพืชสบู่ดำเพื่อหาประเภทของแคลลัสที่สามารถนำไปใช้สกัดน้ำมันโดย นำเอมบริโอของเมล็ดสบู่ดำมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารสูตร MS เพื่อให้พัฒนาเป็นต้นกล้า (seedling) สบู่ดำ แล้ววัดความยาวของลำต้น จากนั้นนำส่วนของต้นกล้าสบู่ ที่แบ่งเป็น ส่วนใกล้ใบเลี้ยง และส่วนใกล้ราก ไป Subculture ในอาหารสูตร MS ที่ดัดแปลงโดยเติมฮอร์โมน 2,4-D(2,4-Dichlorophenoxyacetic acid) เป็นเวลา 7 วันเพื่อให้เกิดแคลลัส แล้วนำแคลลัสไปวิเคราะห์ปริมาณน้ำมัน