การเจริญเติบโตของพืชบริเวณรอบเหมืองดินขาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรันย์ บุณยรัตพันธุ์, สาธิตา แสงเพชร, รัญชิดา รัตนเทพี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์, วิจิตรา รัตนเทพี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีระนอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ดินขาวเกาลินพบมากในจังหวัดระนอง ทำให้มีการทำสัมปทานเหมืองแร่และมีการทำโรงงานเหมืองแร่ดินขาวกันมาก ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของดินขาวสู่แหล่งน้ำและเกิดฝุ่นผงดินขาวบริเวณโดยรอบเหมือง ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง แต่จากงานวิจัยได้มีการพัฒนาดินขาวเป็นสารเคลือบใบและผลของพืช พบว่าสามารถป้องกันการทำลายของศัตรูพืชได้ และยังป้องกันไม่ให้ผิวผลไม้สัมผัสกับแดดโดยตรง เนื่องจากมีลักษณะเป็นฟิล์มบางๆ ส่งผลให้การสังเคราะห์แสงของพืชเพิ่มมากขึ้น ช่วยป้องกันความร้อนจากแสงแดดในวันที่อากาศร้อนจัด และช่วยป้องกันผิวของผลไม้ไม่ให้เกิดรอยไหม้จากแสงแดด จึงทำให้ผลไม้มีผิวสวยงาม ได้ผลผลิตมากขึ้น ช่วยลดโอกาสของการเกิดโรคแอนแทรคโนส และโรคใบจุดสีน้ำตาล นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยลดปัญหาสารเคมีตกค้างในการเกษตร ดินขาวที่ตกค้างอยู่ยังสามารถกำจัดออกได้ง่ายโดยการล้างน้ำ และดินขาวไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อดินและน้ำ ทางคณะผู้วิจัย จึงสนใจศึกษาฝุ่นดินขาวของเหมืองดินขาวที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและปัจจัยอื่นๆ บริเวณโดยรอบเหมืองดินขาวที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชบริเวณรอบเหมืองดินขาว โดยกำหนดพื้นที่สำรวจเป็นป่าทดแทนในเหมืองและป่าธรรมชาติที่อยู่ห่างออกไปจากเหมือง โดยศึกษาการเจริญเติบโตของต้นไม้ รวมถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศบริเวณโดยรอบเหมืองดินขาว พบว่าถึงแม้บริเวณโดยรอบเหมืองดินขาวจะมีสภาพไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชแต่พืชยังสามารถเจริญเติบโตได้ดีใกล้เคียงกับพืชบริเวณโดยรอบ ทำให้สามารถประยุกต์ใช้ดินขาวในการเกษตร และพัฒนาพื้นที่รอบเหมืองดินขาวให้เป็นพื้นที่เกษตรได้