การเฝ้าระวังผู้ป่วยภาวะหัวใจวายเฉียบพลันด้วยเครื่อง Heart Alert

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณฐภพ แสงเพชร, อเล็กซ์ ดาห์มันน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดิสทัต ยงประเดิม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีระนอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันประชากรในประเทศไทยมีแนวโน้มที่มีปัญหาด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น เนื่องจากการดำเนินชีวิตที่ต้องเร่งรีบตลอดเวลา โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดมีอัตราการเพิ่มมากขึ้นและเป็นสาเหตุหลักสำคัญของการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลก ซึ่งข้อมูลปี2556 ใน 1 ชั่วโมง พบคนไทยเสียชีวิตด้วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดประมาณ 7 ราย ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันหากไม่ได้รับการเฝ้าระวังที่ดีและรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทำให้เสียชีวิตได้ โดยอัตราการเต้นของหัวใจเป็นหนึ่งในสัญญาณที่บ่งบอกถึงความแข็งแรงของหัวใจ ตลอดจนประเมินอาการของผู้ป่วยเบื้องต้นได้ แต่ต้องได้รับการเฝ้าระวัง ซึ่งปัจจุบันระบบการเฝ้าระวังนั้นมีแต่ในโรงพยาบาลเท่านั้น ยังไม่มีระบบการเฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยจากที่บ้าน

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำโครงงานการเฝ้าระวังผู้ป่วยหัวใจวายเฉียบพลันด้วยเครื่อง Heart Alert มีระบบที่สามารถอ่านค่าชีพจรและแสดงผลผ่านทางสมาร์ทโฟนโดยใช้แอปพลิเคชัน Heart AlertMQTT ที่มีเมนูต่างๆ สำหรับเฝ้าระวังผู้ป่วยที่กลับมารักษาตัวพักฟื้นที่บ้าน เพื่อให้แพทย์สามารถเฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที จากการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่อง พบว่าสามารถใช้ในการเฝ้าระวังผู้ป่วยภาวะหัวใจวายเฉียบพลันและแจ้งเตือนไปยังแพทย์ ญาติ เพื่อติดตาม ดูแลและเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

คำสำคัญ : เครื่อง Heat Alert , แอปพลิเคชั่น Heart AlertMQTT