การศึกษาการผลิตถ่านกัมมันต์จากแกลบของข้าวสายพันธุ์ต่างๆ ในท้องถิ่นเพื่อใช้ในการดูดซับสีย้อม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิชฎา เกษตรเจริญกิจ, พิชามญชุ์ พรวงค์เลิศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รณภณ เนตรสว่างวิชา, นิสา จุลโพธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์