การศึกษาสารสกัดช่วยลดการอักเสบจากใบสาบแร้งสาบกาในรูปของไฮโดรเจล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญญาภา เรืองวีระยุทธ, หทัยรัตน์ แก้วมงคล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มีการศึกษาพบว่าส่วนสกัดของพืชสมุนไพรที่ศึกษามีฤทธิ์ต้านอักเสบ ส่วนสกัดใบสาบแร้งสาบกามีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบสูงที่สุด โดยไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์นอกจากนี้พบว่าความสามารถในการต้านอักเสบและปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมของส่วนสกัดมีความสัมพันธ์ที่ต่ำ ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าใบสาบแร้งสาบกาเป็นแหล่งของสารต้านอักเสบตามธรรมชาติที่ดี จึงคิดที่จะนำใบสาบแร้งสาบกามาสกัดเพื่อหาอัตราส่วนในการทำเป็นยาลดการอักเสบและเพิ่มมูลค่าให้กับใบสาบแร้งสาบกาที่เป็นวัชพืชที่ไร้ค่า นอกจากนี้อาจจะแก้ปัญหาการดื้อยาปฏิชีวนะได้ แต่การนำสารสกัดในรูปของของเหลวมาใช้ในการรักษาการอักเสบนั้นมีความยุ่งยากบางประการจึงมีการคิดค้นวัสดุในการดูดซับสารสกัดหรือไฮโดรเจลขึ้นมาเพื่อทำให้การใช้งานสารสกัดมีความสะดวกมากขึ้น