การศึกษาสารสกัดจากประคำดีควายที่มีผลต่อการกำจัดลูกน้ำยุงลายบ้าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิรประภา สุริยะศรี, วานิชญา แสนมิตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีรัตน์ มัฐผา, ดวงดาว มงคลสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากผลกระทบของไข้เลือดออกที่มีรายงานการเสียชีวิตของผู้ป่วยทุกปี ทำให้ต้องมีการป้องกันหรือรักษาโรคไข้เลือดออกแต่ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนที่ใช้ในการป้องกัน การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจึงเน้นไปที่การควบคุมพาหะนำโรคนั่นคือยุงลาย วิธีที่นิยมใช้คือการใช้สารเคมีที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิวกำจัดยุงลาย แต่ก็จะมีข้อเสียตามมาคืออาจส่งผลข้างเคียงต่อสุขภาพ ทางคณะผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาโดยนำสารซาโปนินที่สกัดมาจากประคำดีควาย ซึ่งมีคุณสมบัติในการลดแรงตึงผิวมาใช้ในการกำจัดลูกน้ำยุงลายแทนการใช้สารเคมี