การประยุกต์ใช้แบคทีเรียลเซลลูโลสสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จารวี ลีลาไพบูลย์, ธนชัย เจียรนัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุวรรณ มณีศรี, สมรักษ์ พันธ์ผล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์