การประยุกต์ใช้แบคทีเรียลเซลลูโลสเพื่อเป็นถุงเก็บความเย็น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จารวี ลีลาไพบูลย์, ธนชัย เจียรนัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมรักษ์ พันธ์ผล, จารุวรรณ มณีศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์