การบำบัดน้ำขาออกจากการผลิตแก๊สชีวภาพร่วมกับการกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์และการผลิตมีเทนโดยเซลล์อิเล็กโทรไลซิสจุลินทรีย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทร์นรินท์ บัวขาว, นูอัยม์ บนีอะหมัด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตนา จริยาบูรณ์, ประวิทย์ คงจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอย่างมากในเศรษฐกิจของภาคใต้ แต่กระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มนั้นทำให้เกิดน้ำทิ้ง ซึ่งค่า COD ของน้ำขาออกจากระบบผลิตแก๊สชีวภาพยังมีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานอยู่ ทำให้ไม่สามารถปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติได้ จึงนำน้ำขาออกที่ยังมีค่า COD สูงมาบำบัดต่อด้วยเซลล์อิเล็กโทรไลซิสจุลินทรีย์หรือ MEC ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานภายนอกเข้าไปเพื่อเร่งปฏิกิริยาชีวภาพภายใน ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดสารอินทรีย์ของจุลินทรีย์แล้วยังสามารถผลิตแก๊สชีวภาพออกมาได้ต่อและเป็นการลดค่า COD อีกด้วย ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าระบบ MEC เพื่อบำบัดน้ำขาออกจากการผลิตแก๊สชีวภาพของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มต่อประสิทธิภาพการผลิตแก๊สมีเทนชีวภาพและการลด COD จากการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการป้อนกระแสไฟฟ้า 0.7 V เข้าไปในขวดซีรัมที่มี electrodes 2 ขวดและขวดซีรัมปกติ 3 ขวดที่ไม่มีการป้อนกระแสไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 6 วัน พบว่าเมื่อนำความเข้มข้นของ CH4 และปริมาตรของแก๊สที่ผลิตออกมาทั้งหมดไปคำนวณหา Cumulative CH4 production ทำให้ทราบว่าขวดซีรัมที่มีการติด electrodes มีค่า Cumulative CH4 production สูงกว่าขวดซีรัมปกติ แล้วในช่วง 3 วันแรกค่า Cumulative CH4 production ของขวดซีรัมที่มีการติด electrodes สูงกว่าขวดซีรัมปกติอยู่ที่ร้อยละ 21.39 และหลังจากให้ไฟ 0.7 โวลต์แก่ขวดซีรัมที่มีการติด electrodes ช่วง 6 วัน พบว่า Cumulative CH4 production ของขวดซีรัมที่มีการติด electrodes มากกว่าขวดซีรัมปกติและแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญ ดังนั้นสรุปได้ว่า electrode ช่วยให้ปฏิกิริยาภายในขวดหมักเกิดเร็วขึ้น และการผลิตแก๊สชีวภาพด้วย MEC ที่แรงดันไฟฟ้า 0.7 V ให้ค่า Cumulative CH4 production ดีกว่าการผลิตแก๊สชีวภาพแบบปกติ