การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักในน้ำเสียด้วย Nostoc sp. และ Tolypothrix sp. บริเวณลุ่มแม่น้ำปากพนัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จินต์จุฑา ขับสรา, ปาณิศา สุขรินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นุสรา คงทอง, ฐาปนี จโนภาส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีการปล่อยน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักลงสู่แหล่งน้ำ ก่อให้เกิดความ เสื่อมโทรมนานาประการต่อระบบนิเวศธรรมชาติ แหล่งเกษตรกรรม แหล่งประมง แหล่งชุมชน รวมถึงสุขภาพของประชาชน งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของ cyanobacteria สองชนิดได้แก่ Nostoc sp. และ Tolypothrix sp. ในน้ำเสียที่แยกได้จากบริเวณลุ่มแม่น้ำปากพนัง เราได้สุ่มตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำเสียบริเวณโรงเรียน ศึกษาลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้ำ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซับโลหะหนัก (Fe Pb Cu Cd Ni) ได้แก่ ความเป็นกรดเบส ระยะเวลา และปริมาณสาหร่ายที่เหมาะสมต่อการดูดซับโลหะหนัก ประเมินประสิทธิภาพโดยการคำนวณเปอร์เซ็นต์การดูดซับทางชีวภาพของโลหะหนักเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับพัฒนาวัสดุหรือผลิตภัณฑ์และวิธีการสำหรับบำบัดน้ำเสียที่มีคุณภาพต่อไป