ความหลากหลายของชนิดและความชุกชุมของประชากรมดในบริเวณสวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) จังหวัดตรัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณินท์ เขตรัตนา, ชาลิสา ทิพย์จันทา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรถพล ขันแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการความหลากหลายของชนิดและความชุกชุมของประชากรมดในบริเวณสวนพฤกษศาสตร์สากล ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) จังหวัดตรัง ศึกษาความหลากหลายและความชุกชุมของมด รวมถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการ ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยการสำรวจตามเส้นทางเดินตามธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 9 จุดสำรวจ ทำการสำรวจ 3 คร้ัง โดยวิธีการจับด้วยมือและการใช้กับดักหลุม นำมดมาเก็บรักษาแบบแห้งและทำการจัดจำแนกในระดับวงศ์ย่อย วิเคราะห์ผลเปอร์เซ็นต์ความถี่ที่พบมด วิเคราะห์ค่าความหลากหลายของชนิดมดและวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ของปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการกับชนิดและจำนวนของมด