ความเสถียรภาพของ lutoid ในการแข็งตัวในเก็บของน้ำยางธรรมชาติกับผลของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พลธรัตน์ จันแดง, นายเธียรเเทน ทองสม ทองสม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชรพิชญ์ แสงเสน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย มีการส่งออกยางแผ่นที่จำนวนมาก คุณภาพของแผ่นยางที่ดีต้องมีความยึดหยุ่นที่ดีซึ่งผลิตมาจากน้ำยางที่ดีควรจะมีความหนืดที่พอเหมาะ ในน้ำยางธรรมชาติมีอนุภาคทรงกลมชนิดหนึ่งที่ถูกเรียกว่า lutoid ปริมาตรของlutoid มีมากพอที่จะส่งผลกระทบต่อความหนืดและเสถียรภาพของน้ำยางสดที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำยางและความเหมาะสมในการแปรรูปยางธรรมชาติ lutoid ยังมีสมบัติออสโมติกได้ง่ายโดยถ้าlutoid เกิดการพองตัวจะทำให้ความหนืดเพิ่มขึ้นถึงขีดสุดและเมื่อlutoid แตกจะทำให้ความหนืดลดน้อยลง lutoid จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปกับความคงตัวของ lutoid ที่มีต่อเสถียรภาพของน้ำยางสด