ความสัมพันธ์ระหว่างด้านและปริมาตรของพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมสิบสองรูปและพีระมิดฐานหกเหลี่ยมยี่สิบรูปที่ประกอบเป็นรูปวงกลม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชกุล คงวัฒนานนท์, ศศลักษณ์ ศรีเทพ, ภิญญาพัชญ์ ทองประดับ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวณี ทองเกิด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาปริมาตรของรูปสามมิติประกอบด้วย ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม

พบว่าเราสามารถหาปริมาตรโดยสูตรการหาปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติแต่ละชนิดได้ โดยอาศัยรูปทรงสามมิติที่เรียนมาแล้ว และทางสมาชิกกลุ่มต้องการศึกษาสูตรการหาปริมาตรรูปทรงซอกเซอรีนที่ได้เรียนรู้จากแหล่งอ้างอิง นอกจากนี้ทางสมาชิกต้องการหาความสัมพันธ์ความยาวด้านและปริมาตรของรูปทรงซอกเซอรีน

จึงทำให้ทางสมาชิกกลุ่มสนใจและต้องการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าว