การศึกษาประสิทธิภาพไฮโดรเจลจากว่านหางจระเข้ที่มีต่อการดูดซับน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กตัญญุตา ลิขสิทธิพันธุ์, ศศิประภา อาญาเมือง, ธันยนันท์ ศิรปภาพันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชพงษ์พัฒน์ คันธวิวรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพไฮโดรเจลจากว่านหางจระเข้ที่มีต่อการดูดซับน้ำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณว่านหางจระเข้ที่ใช้ทำไฮโดรเจล เนื่องจากไฮโดรเจลมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำ ทางผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปริมาณของว่านหางจระเข้ที่เหมาะสมในการทำไฮโดรเจลเพื่อใช้ในการดูดซับน้ำ โดยจะศึกษาตัวแปรต้นคือปริมาณว่านหางจระเข้ ตัวแปรตามคือการดูดซับน้ำ

ทางผู้จัดทำได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของไฮโดรเจลพบว่าสามารถนำมาทำประโยชน์ได้หลายอย่างทางการแพทย์ ทำให้ทางผู้จัดทำมีแนวคิดที่จะนำไฮโดรเจลจากว่านหางจระเข้มาปรับประยุกต์เป็นแผ่นประคบร้อน