การศึกษาประสิทธิภาพวัสดุคอมโพสิตกากกาเเฟกับกาบกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชากร แสงสุรศักดิ์, ณัชชา วานิชวัตถากร, ณภัทร วานิชวัตถากร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชพงษ์พัฒน์ คันธวิวรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีการใช้ภาชนะพลาสติกและโฟมเป็นจำนวนมาก ซึ่งภาชนะเหล่านี้เมื่อใช้แล้วทิ้งจะย่อยสลายได้ยากและใช้เวลานานจึงมีการนำไปเผาไหม้ในโรงงานอุตสาหกรรมและเกิดเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมลพิษต่อมนุษย์ ทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดอยากจะทำเป็นภาชนะชีวภาพจากกากกาแฟและกาบกล้วยที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติและใช้เวลาในการย่อยสลายไม่นาน โดยมีแรงบันดาลใจมาจากงานวิจัยการทำภาชนะจากเส้นใยธรรมชาติของพืช จึงเกิดความสนใจในการนำเส้นจากาบกล้วยมาใช้แทนพลาสติก เนื่องจากเส้นใยจากกาบกล้วยประกอบด้วยเซลลูโลส มีความเหนียว ไม่ละลายน้ำ และมีความแข็งแรงทนทานมาผสมกับกากกาแฟเหลือใช้ที่เหลือทิ้งจากการต้มกาแฟเป็นจำนวนมากในทุกวันของร้านขายกาแฟสด จึงอยากนำกากกาแฟมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ ทางคณะผู้จัดทำจึงศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุคอมโพสิตกากกาเเฟกับกาบกล้วย โดยทำการทดลองหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำวัสดุคอมโพสิตให้มีความแข็งแรงทนทานและสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน