การตรวจหาน้ำตาลในแตนเบียนเขตร้อนเพื่อการจัดการแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรฤทัย พึ่งชาญชัยกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บัณฑิกา บุทเชอร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Many parasitoid wasps that are natural enemies to agricultural or forestry pest species have proved to be valuable biocontrol agents. However, there is a significant lack of knowledge regarding the nutritional ecology of adults, and this is especially true for tropical species. For parasitoid wasps to be used as biocontrol agents, knowledge of their ecological and nutritional requirements is essential. This preliminary study is the first research in Thailand on the nutritional ecology of parasitoid wasps in their natural habitat. This pilot study aimed to determine the extent to which two idiobionts and koinobionts of different genera and sex depend on the consumption of sugar from sources such as nectar and honey dew. To achieve this, wild caught parasitoid specimens were first identified to at least the genus level and sorted. Their guts were removed and subjected to hot and cold anthrone testing. Results showed that in majority, both idiobionts and koinobionts depend on sugar, with higher dependency by females and idiobionts. Therefore, if high effectiveness is desired for IPM programs utilising parasitoid wasps as biocontrol agents, sugar-rich sources, such as nectar and honeydew, must be readily available for them. Finally, we suggest further research that should be done in order to build upon the findings of this study so that the effectiveness of parasitoid wasps as biocontrol agents can be further increased. Overall, this study serves to globalise and increase the success of IPM programs, a significant step forward from harmful pest control methods towards the more sustainable approach of biocontrol, especially in tropical regions, where they are rare.