การตรวจสอบการนอนหลับที่มีคุณภาพด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรัตม์ ตั้งเลิศสัมพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เลอสรรค์ กิรสมุทรานนท์, ปราโมทย์ วาดเขียน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันปัญหาหนึ่งในเรื่องสุขภาพของมนุษย์ คือ การนอนหลับพักผ่อนที่ไม่ได้คุณภาพส่งผลต่อการใช้ชีวิตและสุขภาพของร่างกายในแต่ละวัน โดยส่วนใหญ่แล้วเรามีความรู้เกี่ยวกับการนอนหลับที่ดีค่อนข้างน้อย และเรามักจะไม่ทราบว่าเราพักผ่อนได้อย่างเพียงพอเหมาะสมหรือไม่ การนอนหลับที่ดีส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการนอนและระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตรวมไปถึงสภาวะแวดล้อมของการพักผ่อนที่เหมาะสม สำหรับในงานวิจัยนี้นำเสนอการหาความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะการนอนหลับของร่างกายและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยการตรวจวัดอัตราการหายใจ อัตราการเต้นของหัวใจ ปริมาณความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด อุณหภูมิร่างกาย รวมไปถึงปริมาณความเข้มข้นของออกซิเจนในอากาศ อุณหภูมิ ความชื้นภายในห้อง ข้อบ่งชี้ถึงการนอนหลับที่บอกถึงการพักผ่อนของร่างกายอย่างแท้จริงคือ อัตราการหายใจช้าลง อัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตลดลง รวมถึงปริมาณความเข้มข้นออกซิเจนในเลือดที่เหมาะสมเพียงพอและมีความสัมพันธ์กับปริมาณออกซิเจนในอากาศภายในห้องพัก การทำงานของระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต และ ปริมาณออกซิเจนในเลือด หากปริมาณออกซิเจนในเลือดมีแนวโน้มลดลง ระบบประสาทอัตโนมัติจะสั่งการให้ ระบบหายใจและระบบหมุนเวียนโลหิตทำงานมากขึ้น โดยปริมาณออกซิเจนในเลือด มีแนวโน้มที่สัมพันธ์กับปริมาณความเข้มข้นของออกซิเจนในอากาศ ดังนั้นหากความเข้มข้นของปริมาณออกซิเจนในอากาศอยู่ในปริมาณสูง จะทำให้ในการหายใจแต่ละครั้งร่างกายจะได้รับออกซิเจนสูงตามไปด้วยทำให้ไม่ต้องหายใจถี่ขึ้น และการไหลเวียนของเลือดลดลง ร่ายกายก็จะได้รับการพักผ่อนอย่างเหมาะสมเพียงพอ ส่งผลให้เซลล์ของร่างกายมีอายุที่ยาวนานขึ้นเนื่องจากได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่ในเวลาพักผ่อน