การพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างง่ายและแม่นยำเพื่อการประเมินค่าการกักเก็บคาร์บอนในต้นไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิคเตอร์ พิสิษฐ์กุล, กัญญาณัฐ โตสุโขวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มัลลิกา ศรีสุธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

On the forefront of global focus is global warming and deforestation. Trees are important as they help to create oxygen from carbon-dioxide. Resultantly, there is a lot of talk about trees although not much is done to use them for the benefit of the Earth. For that reason, we hope to both raise awareness and incentivise individuals to plant and take care of trees through an app that is able to calculate approximate carbon-dioxide captured in each tree on one’s plot. This system is different from many other systems through using modern, mainstream technology for measuring carbon in trees and shrubs. The system also translates the carbon-dioxide into a theoretical monetary value to quantitatively show the benefits of tree-growing. We hope that this app will provide more accurate measurements without the use of expensive external tools. Our goal is to analyse the accuracy of the app before deployment and collect user feedback once the app is public.