การศึกษาการเจริญเติบโตของยีสต์ด้วยการเพาะแบบ Cultivating Sourdough Starter และคุณภาพของขนมปังซาวร์โดว์โดยใช้แป้งสาลี แป้งไรย์ แป้งกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุญญาดา สุทธิมาลา, สุประวีณ์ คงปาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภัค ประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการศึกษาการเจริญเติบโตของยีสต์ด้วยการเพาะแบบ Cultivating Sourdough Starter และคุณภาพของขนมปังซาวร์โดว์โดยใช้แป้งสาลี แป้งไรย์ แป้งกล้วย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของยีสต์ที่ได้จากการเพาะยีสต์โดยใช้แป้งที่ต่างกันและเพื่อศึกษาคุณภาพขนมปังซอวร์โดว์ที่ได้จากยีสต์ที่ผ่านการเพาะในแป้งที่ต่างกัน ทำการทดลองโดยนำแป้ง3ชนิดมาเพาะเป็นหัวเชื้อ แล้วนำหัวเชื้อแต่ละชนิดไปทำเป็นขนมปังซอวร์โดว์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบศึกษาการเจริญเติบโตของยีสต์ ได้แก่ อัตราการหายใจ,การเปลี่ยนสีของสารละลายบรอมไทมอนบลู ,นับจำนวนของยีสต์ และศึกษาคุณภาพของขนมปังซอวร์โดว์ได้แก่ ชั่งน้ำหนัก,ความสูง,ชิมรสชาติ,สังเกตลักษณะ เก็บภาพเปรียบเทียบลักษณะโพรงขนมปัง ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงงานคือสามารถเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของยีสต์ที่ได้จากการเพาะยีสต์โดยใช้แป้งท่ีต่างกันและสามารถเปรียบเทียบคุณภาพของขนมปังซอวร์โดว์ที่ได้จากยีสต์ที่ผ่านการเพาะในแป้งที่ต่างกัน