การศึกษาการเจริญเติบโตของพริกขี้หนูจากวัสดุปลูกซึ่งเป็นผลพลอยได้ของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรณิศ ชูช่วย, นภัส ทองทิพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาลามิหย๊ะ กิตติบุญญาทิวากร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาล์มน้ำมันในประเทศไทยเป็นพืชชนิดหนึ่งที่คนส่วนใหญ่นิยมปลูกกัน โดยเฉพาะในบริเวณภาคใต้ ซึ่งปาล์มน้ำมันมีอัตราการปลูกที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี เพราะราคาของน้ำมันปาล์มมีอัตราการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเนื่องด้วยทางบ้านของผู้จัดทำนั้นมีการทำงานเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันและมีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มอยู่ใกล้บ้าน จึงทำให้ทางผู้จัดทำมีความสนใจเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันเป็นอย่างมาก ซึ่งในการสกัดน้ำมันปาล์มของโรงงานแต่ละครั้ง จะมีส่วนเหลือใช้ที่โรงงานไม่ต้องการแล้ว คือ ผลพลอยได้ของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ซึ่งผลพลอยได้เหล่านี้ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ ทางผู้จัดทำจึงต้องการนำผลพลอยได้ที่เหลือใช้จากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของดิน และนำดินที่ปรับปรุงคุณภาพแล้วมาทำเป็นวัสดุปลูก สังเกตดูว่าวัสดุปลูกใดนำมาใช้ในการปลูกพืชได้ดีที่สุด แล้วตรวจสอบคุณภาพดินโดยการดูการเจริญเติบโตและผลผลิตของต้นพริกขี้หนูซึ่งเป็นพืชสวนครัว ที่หลาย ๆ ครัวเรือนมักจะปลูกไว้บริเวณบ้านเพื่อนำมาใช้ในการประกอบอาหารและได้ค้นคว้าข้อมูลแล้วก็เริ่มเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้ว