การศึกษาการเดินของม้าบนกระดานทอรัส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภคณาฏ ขยันการ, ธัญสินี กาญจนนันทวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นงลักษณ์ อัตถกาญจน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเดินของม้าบนกระดานหมากรุกเป็นเรื่องที่น่าสนใจในทางคณิตศาสตร์ โดยม้าจะเดินไปในแนวนอนหรือแนวตั้งจํานวนสองช่องแล้วหมุนในระนาบเดียวกัน 90 องศากับแนวเดิมและเดินต่อไปอีกหนึ่งช่อง ทอรัสเป็นชื่อที่เราใช้เรียกพื้นผิวซึ่งมีรูปร่างคล้ายกับโดนัท แต่หากกล่าวถึงการเดินบนกระดานทอรัสที่แท้จริง เป็นการเดินบนกระดานสองมิติที่แบนราบและมีกติกาพิเศษการเคลื่อนที่ของม้าบนกระดานรูปแบบทอรัส และการเดินของม้าบนกระดานทอรัสสามารถเดินบนกระดานหมากรุกขนาด 1 × n, 2 × n, 3 × n หรือ 4 × n ซึ่งสิ่งนี้จะแสดงให้เห็นว่าสามารถรวมทอรัสเหล่านี้เข้าด้วยกัน และเราสามารถสร้างทอรัสสำหรับกระดานหมากรุกขนาดใดก็ได้

การศึกษาในครั้งนี้เพื่อศึกษาเงื่อนไขที่รองรับการมีของการเดินของม้าบนกระดานทอรัส และนำเรื่องการเดินของม้าบนกระดานทอรัสไปประยุกต์ใช้กับหลักการทางคณิตศาสตร์ในเรื่องอื่นๆ ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่ามีเงื่อนไขการเดินของแต่ละกระดานที่สอดคล้องกันและการเดินของม้าบนกระดานทอรัสสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวงจรแฮมิลตันและเลขไบนารี่

คำสำคัญ : ทอรัส วงจรแฮมิลตัน เลขไบนารี่