การศึกษาประสิทธิภาพการรักษาความชุ่มชื้นโดยการใช้สารสกัดจากใบกระเพราแดง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นรีรัตน์ งามพงษ์พันธ์, เพ็ญพิชา แสงประสิทธิ์, จิรัชยา พ้นภัยพาล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชพงษ์พัฒน์ คันธวิวรณ์, ศิริชัย รุจิดามพ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการรักษาความชุ่มชื้นโดยการใช้สารสกัดจากใบกะเพราแดง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบการรักษาความชุ่มชื้นของสารสกัดจากใบกะเพราแดงในกีบเท้าหมู เนื่องจากโครงสร้างของกีบเท้าสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังมีเคราติน ซึ่งเคราตินมีหน้าที่ในการสร้างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นให้กับผม เล็บ และผิวหนังของสิ่งมีชีวิต โดยมีการศึกษา ตัวเเปรต้น คือ สารสกัดจากใบกะเพราเเดง ตัวเเปรตาม คือ การรักษาความชุ่มชื้น โดยมีการใช้ค่าทางสถิติ คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

จากข้อมูลข้างต้น ทางผู้จัดทำมีแนวคิดที่จะนำข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในการรักษาความชุ่มชื้นของเส้นผมต่อไป