การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเกิดเชื้อราบนขนมปังโดยการใช้สารสกัดหยาบจากตะไคร้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภิสรา รอดพ้น, ชยาดา สว่างวารีสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชพงษ์พัฒน์ คันธวิวรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเกิดเชื้อราบนขนมปังโดย

การใช้สารสกัดหยาบจากตะไคร้

มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งการเกิดเชื้อราบนขนมปังโดยใช้สารสกัดหยาบจากตะไคร้ โดยที่ ตอนที่ 1. ศึกษาการใช้สารสกัดหยาบจากตะไคร้ในการยับยั้งเชื้อราบน

ขนมปัง ทดลองโดย ทำสารสกัดหยาบจากตะไคร้ และนำสารสกัดหยาบจากตะไคร้มาเทลงพร้อมกับส่วนผสมในการทำขนมปัง เพื่อทดสอบการยับเชื้อราบนขนมปังจากสารสกัดหยาบจากตะไคร้ จากผลการทดลองพบว่า ขนมปังชิ้นที่1 สามารถยับยั้งเชื้อราบนขนมปังได้ ขนมปังชิ้นที่2 สามารถยับย้งเชื้อราบนขนมปังได้ ขนมปังชิ้นที่3 สามารถยับยั้งเชื้อราได้ ตอนที่ 2. ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากตะไคร้ในการยับยั้งเชื้อราบนขนมปัง ทดลองโดย ทำสารสกัดหยาบจากตะไคร้ และนำสารสกัดหยาบจากตะไคร้มาเทลงพร้อมกับส่วนผสมในการทำขนมปัง

จากผลการทดลองพบว่า สารสกัดหยาบจากตะไคร้สามารถยับยั้งเชื้อราบนขนมปังได้นานขึ้น

2-3 วัน สรุปได้ว่า

สารสกัดหยาบจากตะไคร้ช่วยยับยั้งเชื้อราบนขนมปังได้นานขึ้น 2-3 วัน