การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมละเหยจากเปลือกส้มในการยับยั้งจุลินทรีย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑามณี พันมะลี, นงนภัส ภูแม่นเขียน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชพงษ์พัฒน์ คันธวิวรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ เรื่อง ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มในการยับยั้ง

จุลินทรีย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเปลือกส้มที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยเพื่อยับยั้งเชื้อรา

และเพื่อศึกษาหาปริมาณของน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราบนขนม

ปังได้ดีที่สุด โดยที่ ทดลองโดย สกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยวิธีสกัดด้วยตัวทำละลายจากเปลือกส้มทั้ง 3

ชนิด ได้แก่ ส้มสายน้ำผึ้ง ส้มแมนดาริน และส้มเขียวหวานจากนั้นเมื่อได้น้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้ม

ทั้ง 3 ชนิดแล้ว นำมาผสมในขั้นตอนการทำขนมปังโดยใส่น้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มเขียวหวาน 0.5

มิลลิลิตร จำนวน 4 ชิ้น, 1.0 มิลลิลิตร จำนวน 4 ชิ้น และ 1.5 มิลลิลิตร จำนวน 4 ชิ้น ใส่น้ำมันหอม

ระเหยจากเปลือกส้มแมนดาริน 0.5 มิลลิลิตร จำนวน 4 ชิ้น, 1.0 มิลลิลิตร จำนวน 4 ชิ้น และ 1.5

มิลลิลิตร จำนวน 4 ชิ้น ใส่น้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มสายน้ำผึ้ง 0.5 มิลลิลิตร จำนวน 4 ชิ้น, 1.0

มิลลิลิตร จำนวน 4 ชิ้น และ 1.5 มิลลิลิตร จำนวน 4 ชิ้นและขนมปังที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหย

อีกจำนวน 4 ชิ้น รวมทั้งหมด 40 ชิ้น แล้วทดสอบประสิทธิภาพโดยการวางขนมปังไว้ในห้อง จากนั้น

สังเกตและจดบันทึกข้อมูลในทุกวัน หากขนมปังชิ้นไหนเกิดเชื้อราให้สิ้นสุดการทดลองของชิ้นนั้น

จากการทดลองพบว่าเปลือกส้มที่ถูกสกัดด้วยวิธีสกัดด้วยตัวทำละลายสามารถทำให้ได้น้ำมันหอม

ระเหยได้จริง และน้ำมันหอมระเหยที่ได้สามารถยับยั้งเชื้อราได้ ซึ่งจากการทดสอบพบว่าน้ำมันหอมระเหย

จากเปลือกส้มเขียวหวานที่อยู่ในขนมปัง 1 มิลลิลิตรสามารถยับยั้งเชื้อราได้ดีที่สุดโดยสามารถยับยั้งเชื้อรา

ได้นับจากวันที่ทำขนมปังเสร็จ 16 วัน โดยทางผู้จัดทำจะนำน้ำมันหอมระเหยที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง

เชื้อราได้ดีที่สุดพัฒนาไปเป็นขนมปังจากเปลือกส้มที่จะมีประสิทธิภาพที่ดีต่อไป