การเปรียบเทียบปริมาณไลโคปีนในมะเขือเทศสายพันธุ์ต่าง ๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชนีวรรณ จันตา, วันทนา พิมจินดา, กรนิภา ทองสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูมิ ทูคำมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาปริมาณไลโคปีนในมะเขือเทศสายพันธุ์ต่าง ๆ และ เปรียบเทียบปริมาณไลโคปีนของแต่ละสายพันธุ์ว่ามีมากน้อยเพียงใด