การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไซยาโนแบคทีเรียในการลดปริมาณโลหะหนักในแหล่งน้ำใกล้โรงงานอุตสาหกรรม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นพัสกร ตันเจริญ, พรอุดม ทิมรอด, เนตรนารี เสมอเหมือน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันชัย นราวงษ์, ภูมิ ทูคำมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไซยาโนแบคทีเรียในการลดปริมาณโลหะหนักในแหล่งน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยไซยาโนแบคทีเรียที่ศึกษา 4 ชนิด ได้แก่ Oscillatoria, Nostoc, Chlorella และ Spirulina สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำปนเปื้อนโลหะจากจังหวัดที่เป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซับโลหะหนัก ได้แก่ ความเป็นกรด – ด่าง ระยะเวลาและปริมาณสาหร่ายที่เหมาะสมต่อการดูดซับโลหะหนัก 2 ชนิดที่สนใจ ได้แก่ แคดเมียมและตะกั่ว และระยะเวลา วิเคราะห์ เปรียบเทียบคุณภาพน้ำทั้งก่อนและหลังบำบัด โดยคุณภาพน้ำที่ศึกษา ได้แก่ อุณหภูมิ, ความเป็นกรดด่าง (pH), ของแข็งแขวนลอย (SS), ค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO), ค่า COD และค่า BOD ทดลองและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ลดปริมาณโลหะหนักในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ รูปแบบแผ่น, รูปแบบ ball และแบบ Soft gelatin capsules เพื่อหาว่าผลิตภัณฑ์ใดที่มีประสิทธิภาพมากพอในการลดปริมาณโลหะหนักจากแหล่งน้ำใกล้โรงงานอุตสาหกรรม