เครื่องกายภาพบำบัดข้อเข่าและขา 2 ระบบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พลอยไพลิน ศรีนุเคราะห์, ปาณิศา บุญพา, ณัฐธยาน์ สีระสาร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกายภาพบำบัดข้อเข่าและขา 2 ระบบ จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการกายภาพข้อเข่าและขา เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยทีมีอาการปวดบริเวณข้อเข่าและกล้ามเนื้อขาที่ไม่สามารถกายภาพบำบัดได้ด้วยตัวเอง และเพื่อผู้สูงอายุที่ต้องการบริหารข้อเข่าและขา โดยเครื่องกายภาพบำบัดข้อเข่าและขาสามารถทำงานได้ 2 ระบบ คือ 1. ระบบแมนนวล( manual ) ทำงานโดยใช้แรงจากกล้ามเนื้อขาของผู้ป่วยเอง 2. ระบบไฟฟ้า โดยใช้มอเตอร์ทดรอบเป็นส่วนประกอบสำคัญ โดยในตัวเครื่องจะประกอบด้วยมอเตอร์ทดรอบควบคุมการทำงานของส่วนที่บริหารข้อเข่าและขาให้ทำงานสัมพันธ์กัน มีสวิตช์ช่วยควบคุมการเปิดปิดของเครื่องบริหารข้อเข่าและขา ซึ่งทำให้ตัวเครื่องสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ