เครื่องกรองโลหะหนักในน้ำจากผักชีฝรั่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พลอยประภา ริ้วทอง, สาวิตรี บุดดาหลู่, อารียา ทองมาก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวรรณ รัมพณีนิล, ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันได้มีการขยายตัวของธุรกิจอุตสาหกรรมและการผลิตวัสดุต่างๆอย่างรวดเร็วและหลากหลาย ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆนั้นอาจมีการกำจัดของเสียที่ไม่ถูกวิธีหรือปนเปื้อนสารเคมีรวมถึงโลหะหนัก อีกทั้งในบางชุมชนบ้านเรือนก็อาจทิ้งสารปนเปื้อนลงในแหล่งน้ำอีกด้วย แต่กรณีของผู้บริโภคอาจจะไม่ปลอดภัยเพราะอาจได้รับการปนเปื้อนสารเหล่านั้น ผู้บริโภคบางคนอาจมีกำลังทรัพย์พอที่จะซื้ออุปกรณ์กรองน้ำที่มีคุณภาพในราคาสูงแต่ผู้บริโภคบางคนก็ไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอหรือไม่สามารถหาซื้ออุปกรณ์นั้นได้ ส่วนผักชีฝรั่งนั้นเป็นพืชในวงศ์ผักชีซึ่งมีสมบัติในการดูดซึมโลหะ ปลูกได้ง่ายใช้เวลาไม่นานมาก อีกทั้งยังมีราคาถูกกว่าผักชีเป็นเท่าตัว

ผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นปัญหาในส่วนนี้และจัดทำโครงงานนี้ขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มแก่ผักชีฝรั่งและสามารถประกอบเป็นเครื่องขายและแจกจ่ายแก่คนในชุมชนได้