เครื่องกายภาพบำบัดส่วนขาและแขน 2 ระบบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิณฑิรา พิศลืม, ณหทัย สกุลบริรักษ์, ขวัญข้าว ฉัตรธนาธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกายภาพบำบัดส่วนขาและแขน 2 ระบบ (The legs and arms physiotherapy two systems) จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อ 1. เพื่อจัดทำเครื่องกายภาพบำบัดส่วนขาและแขน 2 ระบบ ที่มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ต้องเข้ารับการทำกายภาพบำบัดส่วนขาและส่วน3. เพื่อแบ่งเบาภาระการทำงานของนักกายภาพบำบัด เครื่องกายภาพบำบัดส่วนขาและแขน 2 ระบบ (The legs and arms physiotherapy two systems)สามารถทำงานได้ 2 ระบบ คือ 1. ระบบแมนนวล (Manual) ทำงานโดยใช้แรงจากกล้ามเนื้อขาและแขนของบุคคลที่ทำการกายภาพเอง 2. ระบบไฟฟ้า โดยใช้มอเตอร์ปัดน้ำฝนเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบ เพื่อช่วยพยุงขาและแขนของบุคคลที่ขาหรือแขนอ่อนแรงหรือไม่มีแรง ซึ่งจากการทดลองหาประสิทธิภาพการทำงาน พบว่า สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ