ระบบกล้องตามดาวโดยประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ประมวลผลภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชนน ชัยชนะ, พีระพรรธ ละคำมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จามจุรี พรหมเผ่า, ประภาส รวมปะระ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นระบบกล้องตามดาวแนวคิดใหม่ ที่อาศัยข้อมูลต่างๆมาร่วมประมวลผลพร้อมกับการประมวลผลภาพที่จะนำไปสู่ดาวหรือกลุ่มดาวเป้าหมาย สามารถนำไปทดแทนขาตั้งกล้องตามดาวแบบโทรทัศน์ที่ชำรุดแล้วกลับมาใช้ได้ใหม่หรือนำไปประยุกต์ใช้กับกล้องที่มีกำลังขยายแต่ไม่มีความสามารถตามดาวได้