การศึกษาประสิทธิภาพของโพรไบโอติกต่างชนิด ในการยับยั้งเชื้อ Streptococcus mutans ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคฟันผุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐนพิน เฉลิมพงศ์ภากร, ณีรนุช จรรยาวัฒนานนท์, ปาณิสรา เอื้อศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศักรินทร์ อะจิมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ เปรียบเทียบประสิทธิภาพของโพรไบโอติกต่างชนิดกัน ต่อการยับยั้งเชื้อ Streptococcus mutans โดยเชื้อ Streptococcus mutans เป็นสาเหตุของโรคฟันผุ จากงานวิจัย การใช้โพรไบโอติกส์เพื่อป้องกันฟันผุของอรนิดา วัฒนรัตน์ พบว่า โพรไบโอติก สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Streptococcus mutans ได้ อย่างไรก็ตามโพรไบโอติกนั้นมีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดแลคโตบาซิลลัส (Lactobacillus), บิฟิโดแบคทีเรียม (Bifidobacterium) และ แซคคาโรไมซิส (Saccharomyces boulardii) ซึ่งสามารถพบได้ในอาหารหลากหลายชนิด ตัวอย่างเช่น ชนิดแลคโตบาซิลลัส สามารถพบได้ในอาหารพวกนม เช่น โยเกิร์ต นม มิโซะ, บิฟิโดแบคทีเรียม สามารถพบได้ในโยเกิร์ต มิโซะ ผักดอง กิมจิ ไวน์บางชนิด กะหล่ำปลีดอง และขนมปังเปรี้ยว, แซคคาโรไมซิส พบได้ในเครื่องดื่มชาหมัก และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทางผู้จัดทำจึงสนใจที่จะทำการทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของ Probiotics โดยนำ Probiotics ทั้ง 3 ชนิดมาทำการทดลอง โดยมีการออกแบบการทดลองดังนี้ นำเชื้อ Streptococcus mutans มาเพาะเชื้อร่วมกับชนิดโพรไบโอติก แล้วศึกษาการเจริญเติบโตของเชื้อ Streptococcus mutans โดยทางผู้จัดทำได้ติดต่อกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่ในการทดลองและรวมถึงยืมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองและตัวอย่างเชื้อต่างๆ