การศึกษาหาสัดส่วนปริมาณของสารประกอบจำพวกFlavonoids ที่ได้จากการสกัดจากพืชที่ต่างชนิดกัน ในการยับยั้งเซลล์มะเร็ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อดิพณ ศิรินันท์อนุกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศักรินทร์ อะจิมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาหาสัดส่วนปริมาณของสารประกอบจำพวกFlavonoids ที่ได้จากการสกัดจากพืช ในการนำไปยับยั้งเซลล์มะเร็ง ซึ่งเซลล์มะเร็งสามารถเกิดจากหลายสาเหตุ และหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดเซลล์มะเร็งคือ สารอนุมูลอิสระ โดยสารตัวนี้สามารถรวมตัวกับสารบางชนิดในร่างกายของเรา แล้วก่อให้เกิดเป็นสารพิษที่ทำลายเนื้อเยื่อ หรือ อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางพันธุกรรมภายในเซลล์ ทำให้เซลล์ปกติแปรสภาพเป็นเซลล์มะเร็งในที่สุด โดยผู้วิจัยได้ศึกษาหาข้อมูลและพบว่าสารประกอบจำพวกFlavonoidsเป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีคุณสมบัติในการยับยั้งเซลล์มะเร็ง ผู้วิจัยจึงมีความคิดที่จะศึกษาหาสัดส่วนปริมาณของสารประกอบจำพวกFlavonoids ที่ได้จากการสกัดจากพืชที่ต่างชนิดกัน ได้แก่ ถั่วเหลือง กระชายดำ ส้ม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนายาเคมีที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง