ฟิล์มถนอมอาหารจากรากทานตะวันที่ส่งผลต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli และ Staphylococcus aureus ด้วยสารสกัดจากเปลือกทับทิม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนากานต์ เจริญพงษ์, ลภัสรดา เดชธรรมรงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาวี ศรีหานนท์, อรทัย ล่ำสัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องฟิล์มถนอมอาหารจากรากทานตะวันที่ส่งผลต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli และ Staphylococcus aureus ด้วยสารสกัดจากเปลือกทับทิม จัดทำขึ้นเพื่อผลิตฟิล์มถนอมอาหารที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli และ Staphylococcus aureus และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกทับทิมที่ส่งผลต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli และ Staphylococcus aureus

เคยมีงานวิจัยที่ทำให้ทราบว่าในเปลือกทับทิมพบพูนิคาลาจินซึ่งสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ ในการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกทับทิมได้มีการสกัดสารในความเข้มข้นต่างๆและเพาะเชื้อ Escherichia coli และ Staphylococcus aureus เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในแต่ละความเข้มข้นที่ดีที่สุดเพื่อนำไปผสมในฟิล์มและยับยั้งแบคทีเรียและในจังหวัดลพบุรีมีการปลูกทานตะวันมากที่สุดในประเทศไทย ส่วนมากจะนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนของเมล็ดทานตะวัน ส่วนใหญ่รากนั้นก็จะนำไปทิ้ง แต่ในรากทานตะวันพบเพคตินและโพลีแซคคาไรด์เราจึงทำการทดลองเพื่อนำมาเสริมโครงสร้างทางเคมีทำให้เกิดความแข็งแรงและยืดหยุ่นของฟิล์ม และใช้สูตร PBS 70 g + แป้ง 30 g + %Glycerol 30 by (starch/weight) + Anox- 20 0.05 + Alkanox-240 0.05 + สารสกัดจากเปลือกทับทิม ในการขึ้นรูปฟิล์มแบบอัดรีด ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะนำสมุนไพรมาใช้ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เพื่อลดการใช้สารเคมีและยังเป็นการนำวัสดุที่ หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด