ฟิล์มถนอมอาหารจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภกร สมถวิล, ศุภกร มาลัยกฤษณะชลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อำนวยพร ศรีสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเราจะพบว่าการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์อาหารนั้นได้มีการพัฒนาขึ้นมาโดยจุด ประสงค์เพื่อ สามารถยืดอายุการเก็บรักษาและห่อ หุ้มอาหารให้ปลอดภัยจากการปนเปื้อนของเชื้อ จุลินทรีย์การค้นคว้าและวิจัยฟิล์มที่รับประทานได้ เพื่อนำมาใช้แทนฟิล์มพลาสติกได้ขยายวงกว้างขึ้น วัตถุดิบที่ใช้ในการทำฟิล์มที่รับประทานได้มีหลาย ชนิด เช่น สตาร์ช โปรตีน ลิปิด การใช้สตาร์ชใน การทำฟิล์มที่รับประทานได้ กำลังเป็นที่ต้องการ อย่างมาก ดังนั้นจึงมีการศึกษาฟิล์มที่รับประทาน ได้จากสตาร์ชเป็นตัววัตถุดิบหลัก คือ ถั่วเขียวและขมิ้น เนื่องจากมีคุณสมบัติในการ ทำให้เกิดฟิล์มได้ดี