ฟิล์มบรรจุน้ำตาลสำหรับชงกาแฟจากก้านผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิรภัสสร ศรีสิงห์, ชลธิชา เพิ่มรุ่งเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาวี ศรีหานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง ฟิล์มบรรจุน้ำตาลสำหรับชงกาแฟจากก้านผักตบชวา มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่สกัดจากก้านของผักตบชวา ดำเนินการขั้นตอนแรกโดยการสกัดเซลลูโลสจากผักตบชวา จากนั้นนำไป การสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส(Carboxymethyl Cellulose: CMC) นำคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลสมาขึ้นรูป โดยใช้อัตราส่วนคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส 1, 2 และ 3 กรัม ผสมน้ำและแป้งข้าวโพด ขั้นตอนถัดไป เพิ่มประสิทธิภาพของแผ่นฟิล์มโดยใช้อัตราส่วนคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสต่อกลีเซอรอล 1:1 , 2:1, 3:1 ใช้แม่พิมพ์ขนาด 4x4 เซนติเมตร ตรวจสอบคุณภาพฟิล์มโดยใช้ความหนา ความสามารถในการละลายน้ำ และ แรงดึงและค่าระยะยืด(Tensile Strength) จากการทดลองพบว่าฟิล์มบรรจุน้ำตาลที่เกิดคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่สกัดจากกัานผักตบชวาต่อกลีเซอรอลในอัตราส่วน 2:1 สามารถนำมาใช้ฟิล์มบรรจุน้ำตาลสำหรับชงกาแฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ