การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในหอยนางรม บริเวณหาดชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศธร ชื่นกมล, พงศกร กลิ่นอัปสร, ณัฏฐณิชา รัตนมุง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล กลิ่นพุฒ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไมโครพลาสติก (Microplastics) คือ อนุภาคพลาสติกที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร เกิดจากการย่อยสลายหรือแตกหักของขยะพลาสติกขนาดใหญ่หรือเกิดจากพลาสติกที่มีการสร้างให้มีขนาดเล็ก เพื่อให้เหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้งาน ปัจจุบันไมโครพลาสติกกลายเป็นปัญหามลพิษทางทะเลที่ส่งผล กระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งทั่วโลก เนื่องจากมีขนาดเล็กมาก ทําให้ยากต่อการเก็บและการ กําจัด รวมถึงมีคุณสมบัติที่คงสภาพ ย่อยสลายได้ยาก โดยการแพร่กระจายของไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อม ทางทะเลพบได้ทั้งในน้ําและตะกอนดิน หากสิ่งมีชีวิตในทะเลกินเอาไมโครพลาสติกเข้าไป ทําให้เกิดการสะสม ในห่วงโซ่อาหารและสามารถถ่ายทอดไปตามลําดับขั้นของการบริโภคอาหารในระบบนิเวศ ซึ่งอาจก่อให้เกิด ผลกระทบต่อสุขภาพและการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ทางคณะผู้จัดทําสนใจใช้หอยเป็นตัวสํารวจทางธรรมชาติ เนื่องจากหอยเป็นสิ่งมีชีวิตที่กินอาหารผ่านการกรอง หอยนางรมเป็นหอยสองฝา (Bivalves) ที่เกาะอยู่กับที่ อาศัยอยู่บริเวณน้ําตื้นชายฝั่ง เป็นบริเวณที่ไมโครพลาสติกสามารถถูกพัดขึ้นฝั่ง สอดคล้องกับงานวิจัยที่นําโดย นักวิจัยจาก Hull York Medical School และ University of Hull ได้ทําการศึกษาเพื่อตรวจสอบระดับการ ปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในปลาและสัตว์น้ําที่มีเปลือกแข็งทั่วโลก พบว่าหอยแมลงภู่ หอยนางรม และ หอยเชลล์ มีการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในระดับสูงสุดในหมู่อาหารทะเลเนื่องจากสัตว์ทะเลที่กินอาหาร ผ่านการกรองมีอัตราการสะสมของไมโครพลาสติกค่อนข้างสูง ซึ่งบริเวณหาดชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เป็นอีก หนึ่งบริเวณที่สามารถพบหอยนางรมได้ โดยบริเวณหาดชะอํา เป็นหาดที่มีกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ เช่น การ ทําประมงพื้นบ้าน การท่องเที่ยว เป็นต้น

ทางคณะผู้จัดทําจึงมีความสนใจเกี่ยวกับการศึกษาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในหอยนางรมเพื่อ เป็นข้อมูลพื้นฐานของการปนเปื้อนของไมโครพลาสติก ในการศึกษาครั้งนี้จึงได้สํารวจการปนเปื้อนของ ไมโครพลาสติกในหอยนางรม ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดกรองกินทําให้มีโอกาสในการปนเปื้อนไมโครพลาสติกได้ โดยบริเวณที่ทําการสํารวจ คือ หาดชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ ในการศึกษาความเป็นพิษของไมโครพลาสติกที่มีต่อมนุษย์ เป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปนเปื้อนของ ไมโครพลาสติกเพื่อนําไปใช้ในการกําหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการรับประท าน อาหารทะเลที่ปนเปื้อนไมโครพลาสติกและการศึกษาถึงผลกระทบของไมโครพลาสติกต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ