การปนเปื้อนไมโครพลาสติกบริเวณเกาะทะลุในทะเลอ่าวไทยตอนบน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศกร อ่อนพรม, นววิธ จันทราภรณ์, กนกพล แก้วน้อย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ณัฐพล กลิ่นพุฒ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พลาสติก คือ วัสดุสังเคราะห์ที่มีความแข็งแรงทนทาน และมีน้ำหนักเบา หากพลาสติกเหล่านี้ถูกย่อยสลายทางกายภาพผ่านกระบวนการทางธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผลทำให้พลาสติกเหล่านี้มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร จะถูกเรียกว่า ไมโครพลาสติก การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในธรรมชาติเกิดจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ จากปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลให้คณะผู้วิจัยมีความสนใจต้องการที่จะศึกษาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในธรรมชาติ โดยต้องการที่จะศึกษา ณ บริเวณเกาะทะลุ อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากทางเกาะมีนโยบายการรักษาความสะอาดบนเกาะทะลุ หากมีการพบขยะพลาสติกและไมโครพลาสติกบริเวณรอบเกาะสามารถบ่งชี้ได้ว่าพลาสติกเหล่านี้มาจากภายนอกเกาะทะลุแล้วเกิดการปนเปื้อนเข้าสู่ธรรมชาติ ผู้วิจัยแบ่งการสำรวจเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนแรก คือการสำรวจไมโครพลาสติกในตะกอนทราย โดยสำรวจบริเวณ 2 บริเวณ คือ บริเวณอ่าวใหญ่ และบริเวณหลังเกาะทะลุ ซึ่งคณะผู้จัดทำต้องการไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็ก จึงนำตะกอนทรายที่ได้มาร่อนด้วยตะแกรงเพื่อค้นหาไมโครพลาสติก จากนั้นนำไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอ ต่อมาสำรวจไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนในน้ำทะเล เก็บตัวอย่างที่บริเวณผิวน้ำมาทดสอบเพื่อค้นหาไมโครพลาสติก โดยการเติมสารเร่งการเรืองแสงของพลาสติก Nile Red dye และนำตัวอย่างส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ สุดท้ายค้นหาไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนในแพลงก์ตอน ด้วยถุงลากแพลงก์ตอนขนาด 25 ไมครอน และนำตัวอย่างนั้นหยดด้วยสาร Nile Red dye เร่งการเรืองแสงของพลาสติก จึงนำไปส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ จากการสำรวจพบว่ามีการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในตะกอนทราย ผิวน้ำทะเล และแพลงก์ตอน จากการเก็บผลพบว่าชนิดของไมโครพลาสติกที่พบบริเวณอ่าวใหญ่มีจำนวน 96 ชิ้น ชนิดของไมโครพลาสติกที่พบมากที่สุดคือ Fibers รองลงมาคือ Low Density Poly Ethylene และ จำแนกประเภทไม่ได้ ตามลำดับ ส่วนบริเวณหลังเกาะพบไมโครพลาสติกจำนวน 14 ชิ้น ชนิดของไมโครพลาสติกที่พบมากที่สุด คือ Fibers รองลงมาคือ Low Density Poly Ethylene และ Polystyrene ตามลำดับ และจากการเก็บผลตัวอย่างที่บริเวณผิวน้ำแล้วนำไปส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่า มีไมโครพลาสติกอยู่ภายในร่างกายของแพลงก์ตอนสัตว์ เป็นข้อบ่งชี้ได้ว่ามีการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกจากมนุษย์สามารถส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเป็นวงกว้าง