การศึกษาสารสกัดหยาบแทนนินจากใบพลูในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในเนื้อหมู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษณะ ขันคำนันต๊ะ, กัลยทรรศน์ สุปินะ, ธนารีย์ สินเปียง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุวดี แสนทรงสิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์คือการสกัดหยาบสารแทนนินจากใบพลูเพื่อนำมาศึกษาการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในเนื้อหมูสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ อาทิ โรคอาหารเป็นพิษ เชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในเนื้อหมู เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เนื้อเน่าเสีย หากมีสารสกัดหยาบที่ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย ก็จะทำให้ชะลอการเน่าเสียของเนื้อหมูได้ โดยมีการสกัดและตรวจสอบสารแทนนินจากใบพลู หลังจากนั้นเก็บตัวอย่าง เพาะเลี้ยงและตรวจสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในเนื้อหมู หลังจากได้ตัวอย่างมาแล้วจะเป็นการย้อมสีแกรมเพื่อแยกประเภทแบคทีเรีย และสุดท้ายจะเป็นการประยุกต์ใช้ของโครงงานจากเนื้อที่ตากแดด