การศึกษาสารเคลือบผิวผลไม้จากแคลเซียมคลอไรด์ในเปลือกไข่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุสรา ทะนันแปง, เบญญาภา ตันรุจิภาส, ภัทรพร เทพวิชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวรรณา ธิมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เปลือกไข่จากภาคครัวเรือนและจากภาคอุตสาหกรรมอาหารเหลือทิ้งประมาณ 660 ตัน/ปี ถูกกำจัดโดยทิ้งโดยการฝังกลบ และบริเวณที่ฝังกลบเปลือกไข่ยังนำมาซึ่งปัญหาต่างๆ ทางสิ่งแวดล้อมตามมามากมาย ซึ่งเปลือกไข่ไก่ โดยเปลือกไข่ไก่มีส่วนประกอบของแคลเซียมคาร์บอเนต เมื่อนำมาสกัดกับกรดไฮโดรคลอริกจะได้แคลเซียมคลอไรด์ กลไกหนึ่งที่สำคัญคือแคลเซียมสามารถชักนำการปิดของปากใบได้ ซึ่งการเหี่ยวของผักและผลไม้สัมพันธ์กับการสูญเสียความชื้นในตัวผลิตผลจากช่องเปิดต่างๆและการให้แคลเซียมจากภายนอกช่วยทำให้ผลไม้หลายชนิดมีการสุกและเสื่อมสภาพช้าลง