ริสแบรนด์SNQA

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภรัตน์ แก้วเสถียร, บุญขวัญข้าว ศรีทัพไทย, พงศกร ศรีวิชา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิมลสิริ ปังอุทา, เสาวรจนี จันทวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง ริสแบนด์ SNQA (Wrist-Band SNQA) ได้ทำการทดลองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ GPS ความแม่นยำ การแจ้งเตือนไปยังแอพพลิเคชั่นไลน์ การจัดทำ QR Code การใช้รีสแบนด์ที่สามารถกดได้ตลอดเวลา จากการทดลองพบว่า ความแม่นยำของ GPS ณ ตำแหน่งต่างๆและแตกต่างกันเป็นระยะ 5 เมตร 10 เมตร และระยะ 15 เมตร การรับสัญญาณ GPS และระยะต่างๆของแต่ละจุดภายในบริเวณพื้นที่ระบบ GPS ที่ตรวจสอบมีความแม่นยำในระดับ 98 % การเขียนโค้ชเพื่อการแจ้งเตือนไปยังแอพพลิเคชั่นไลน์ พบว่าค่าความแม่นยำของการแจ้งเตือนและระยะต่างกันที่ระยะห่างแตกต่างกันเป็นระยะ 5 เมตร 10 เมตร และระยะ 15 เมตร พบว่าการรับสัญญาณ GPS ของแต่ละจุดภายในบริเวณพื้นที่ ระบบ GPS ที่ตรวจสอบมีความแม่นยำในระดับ 100% และการแจ้งเตือนเมื่อผู้ป่วยมีการล้มในท่าล้มที่ต่างกันในกรณีที่ผู้ป่วยหกล้มมีความแม่นยำเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการจัดทำ QR Code เพื่อเก็บข้อมูล พบว่าความแม่นยำการอ่านค่าของ QR Code ณ ตำแหน่งต่างกันและระยะต่างกันที่ระยะ5 เมตร 10 เมตร และระยะ 15 เมตร พบว่าการวัดความแม่นยำการอ่านค่าของ QR Code ของแต่ละจุดภายในบริเวณพื้นที่ การอ่านค่าของ QR Code ที่ตรวจสอบมีความแม่นยำในระดับ 100% การพัฒนาอุปกรณ์ในการเพิ่มปุ่มในการกดน้ำยาแอลกอฮอล์ก็สามาราถกดได้อย่างแม่นยำ และเมื่อศึกษาการล้มใน 3 ลักษณะคือ แบบล้มในแนวด้านหน้า ด้านหลังและด้านข้าง พบว่าอัตราเร็งและ อัตราเร็วเชิงมุมเฉลี่ย -4.016 (m/s2) และ4.786 (rad/s) ตามลำดับ จึงตั้งการแจ้งเตือนเริ่มต้นเมื่ออัตราเร็วเชิงมุม 3 rad/s2 เพื่อแจ้งเตือนให้ทราบว่ามีผู้ป่วยล้ม ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ริสแบนด์ SNQA (Wrist-Band SNQA) ที่ผลิตขึ้นมีประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนได้ดีและที่สำคัญมีราคาถูก