ร่มต้านแรงลม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ลลิตา ศรีมาบุตร, กฤติมา ปาระคะ, โพธิรัตน์ หมั่นบุญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในฤดูฝนนั้น เมื่อฝนตกจะมีลมแรงกว่าปกติ เวลาที่เรากางร่มที่เราใช้ปกติทั่วไปเพื่อกันฝนจะทำให้ร่มไม่สามารถต้านแรงลมได้ เนื่องจากร่มที่เราใช้โดยปกตินั้นไม่มีช่องที่จะทำให้ร่มผ่านได้ อาจส่งผลให้โครงสร้างของร่มบาน เสียทรง และเสียหายจนไม่สามารถใช้งานต่อได้ กลุ่มของเราจึงได้ประดิษฐ์ร่มที่ไม่เกิดความเสียหายในเวลาที่กางร่มเมื่อมีลมพัดแรง โดยการทำให้ร่มมีช่องที่สามารถให้ลมผ่านได้และปิดเองได้เมื่อไม่มีลมผ่าน