มหัศจรรย์ถังฆ่าเชื้อเพื่อพกพา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รตนพร โคตรผาย, พูลทรัพย์ โคตรวิชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์, ศุภากร พวงยอด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์