ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดพืชสมุนไพรที่มีผลยับยั้ง โรคแอนแทรคโนสในพริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัจฉราวรรณ บุตดีวงค์, กนกวรรณ โยริพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จตุพร บุญเสริม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอำนาจเจริญ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรท้องถิ่นได้แก่ ข่า ขมิ้นชัน กระเทียม และสะเดาดิน ในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum gloeosporiodes สาเหตุของการเกิดโรคแอนแทรคโนสพริกทดสอบด้วยวิธีการ poison food technique บนอาหารเลี้ยง PDA โดยนำพืชสมุนไพรทั้ง 4 ชนิดได้แก่ ข่า ขมิ้นชัน กระเทียม และสะเดาดินไปทำการสกัดหยาบด้วยแอลกอฮอล์ 95 % และนำไประเหยแห้งในตู้อบลมร้อน จนแอลกฮอล์ระเหยออกจนหมด นำสารสกัดที่ได้ไปชั่งให้ได้ 0.13 กรัม เติมแอลกฮอล์ปริมาตร 2 มิลลิลิตรและเติมน้ำกลั่นสเตอไรด์ปริมาตร 18 มิลลิลิตร สารสกัดที่ได้จะมีความเข้มข้นเท่ากัน 10000 ppm จากนั้นนำสารสกัดที่มีความเข้มข้นเท่ากับ 10,000 ppm ไปทดสอบ พบว่าสารสกัดจากข่า ขมิ้นชัน กระเทียม และสะเดาดินมีผลในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum gloeosporiodes ได้แก่ 3.16 % , 11.06 %, 5.18 % และ 5.40 % ตามลำดับ

โดยที่ระยะเวลาในการทดสอบ 3 วัน พบว่าสารสกัดจากขมิ้นชันสามารถยับยั้งการงอกสปอร์ของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporiodes ได้ดีที่สุดโดยทำให้สปอร์ของเชื้อรามีอัตราการงอก 11.06% ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากกระเทียมมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporiodes เมื่อเปรียบเทียบกับตัวควบคุม