หุ่นยนต์อัตโนมัติรับส่งของในโรงพยาบาล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐธัญ มารักษ์, กณวรรธน์ สมดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จตุพร บุญเสริม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอำนาจเจริญ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง หุ่นยนต์อัตโนมัติรับส่งของในโรงพยาบาล ( Care you robot) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วย

บุคคลากรทางการแพทย์ที่ต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วย ช่วยลดปัญหาการสัมผัสโดยตรง เพื่อประดิษฐ์หุ่นยนต์อัตโนมัติ

รับส่งของในโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาชุดค าสั่งโดยใช้โปรแกรม Arduino IDE และทดสอบความสามารถในการ

เคลื่อนที่ โดยน าเทคโนโลยีความรู้ด้านหุ่นยนต์เดินตามเส้นมาอ านวยความสะดวกให้กับบุคคลากรทาง

การแพทย์ที่ต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วย หลักการท างานของหุ่นยนต์อัตโนมัติรับส่งของในโรงพยาบาลจะให้ค าสั่งไปที่

ตัวบอร์ด Arduino โดยเซ็นเซอร์จะอ่านค่าตามเส้นที่พบแล้วจะส่งมาที่บอร์ด Arduino บอร์ดจะสั่งการมาที่

Motor Diver มอเตอร์ไดร์ฟจะสั่งให้มอเตอร์ท างานตามโปรแกรมที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งพบว่าประสิทธิภาพของหุ่นยนต์

อัตโนมัติส่งของในโรงพยาบาลท างานได้ตามวัตถุประสงค์ ความเร็วของมอเตอร์ที่เหมาะสมกับกางวิ่งของรถ

มอเตอร์ซ้าย 34.67 รอบ/นาที มอเตอร์ขวา 22.67 รอบ/นาที ความสูงของเซ็นเซอร์ที่เหมาะสมต่อการอ่านค่า

0.8เซนติเมตร ท าให้ได้แนวทางในการพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ และแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ใน

การน าโปรแกรม Arduino IDEมาพัฒนาในการเขียนโปรแกรมสั่งการหุ่นยนต์แบบใหม่ขึ้นได